บอร์ดน้ำตาลทราย มีมติกำหนดคุณภาพน้ำตาลทรายขาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถส่งออก

ที่ประชุมคณะกรรมการน้ำตาลทราย เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานผลิต พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญให้โรงงานผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพขณะทำการผลิตดังนี้

(1) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.800Z และค่าสีตั้งแต่ 0 ถึง 45 IU ที่ 420 nm.
(2) น้ำตาลทรายขาวเกรด 1 ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.500Z และค่าสีตั้งแต่ 46 ถึง 200 IU ที่ 420 nm.
(3) น้ำตาลทรายขาวเกรด 2 ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.500Z และค่าสีตั้งแต่ 201 ถึง 400 IU ที่ 420 nm.
(4) น้ำตาลทรายขาวเกรด 3 ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 99.000Z และค่าสีตั้งแต่ 401 ถึง 600 IU ที่ 420 nm.
(5) น้ำตาลทรายดิบ ต้องมีโพลาไรเซชั่น ไม่น้อยกว่า 97.000Z และค่าสีตั้งแต่ 601 IU ขึ้นไป ที่ 420 nm.

ทั้งนี้ การกำหนดคุณภาพน้ำตาลดังกล่าว จะช่วยส่งผลให้โรงงานมีปรับตัวผลิตน้ำตาลทรายดิบที่มีคุณภาพที่สามารถจำหน่ายในประเทศอินโดนีเซียเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับลดค่าสีน้ำตาลทรายที่ประเทศอินโดนีเซียนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางในการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถการส่งออกน้ำตาลทรายดิบไปยังประเทศอินโดนีเซียที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทยแล้ว ยังทำให้คุณภาพน้ำตาลทรายดิบส่งออกมีคุณภาพดีขึ้น และสามารถขยายโอกาสการส่งออกน้ำตาลทรายไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการผลิตอ้อยและน้ำตาลของประเทศ ทั้งนี้ มติดังกล่าวคณะกรรมการน้ำตาลทรายจะได้เสนอคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการน้ำตาลทรายคนใหม่ขึ้นแทนคนเก่าที่หมดวาระไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top