ครม.พิจารณาเป้าหมายนโยบายการเงินปี 64, ร่างพ.ร.บ.โรคติดต่อฉบับใหม่

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

  • กระทรวงการคลัง เสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินประจำปี 2564, รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุน ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562, ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม, ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อ (ฉบับที่…) ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม
  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแนวทาง Work from Home ของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล หรือการปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้ปริมาณฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้น หลังจากค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 เกินมาตรฐานตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและทางน้ำชลประทานคลองซอย 1 ขวาของแม่น้ำน้อย-แม่น้ำผักไห่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะแยกเก็บค่าชลประทาน
  • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพและค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย
  • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบ นอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน – บางพลี, รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ ของ กระทรวงคมนาคม
  • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ครม.จะมีการพิจารณามาตรการของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนของแต่ละกระทรวง อาทิ กระทรวงแรงงาน เตรียมขอขยายลดเงินสมทบประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ต่อเนื่องจากมาตรการการลดเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน หลังการระบาดของโรคโควิด-19, ร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือน จากเดิม 600 บาท และปรับเพิ่มเงินค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย จากครั้งละ 13,000 บาท เป็นครั้งละ 15,000 บาท

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องผลกระทบจากประกาศ คำสั่ง และคำสั่งหัวหน้าคระรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีการดำเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจำกัดเสรีภาพการแสดงออกและการจำกัดเสรีภาพสื่อมวลชน

นอกจากนี้ ต้องติดตามว่าที่ประชุมครม.จะมีการหารือมาตรการรับมือการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่หรือไม่ หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ธ.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top