ธปท.ปรับเกณฑ์ช่วยกองทุนรวมให้ครอบคลุมตราสาร MMF และ Daily FI

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจากการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมตราสารจากทุกกองทุนที่เป็นกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF) และกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิด (Daily Fixed Income Fund: Daily FI) ด้วย

ซึ่งแนวทางการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่องจะให้ผ่านสถาบันการเงินใน 2 รูปแบบ ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษเท่ากับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลบร้อยละ 0.5 ต่อปี

1.สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม MMF และ Daily FI ที่เข้าเกณฑ์ ธปท.* สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว หรือสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้

2.สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวม MMF และ Daily FI ผ่านธุรกรรม repo สามารถนำสินทรัพย์ตามเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด** มาใช้เป็นหลักประกันในการขอสภาพคล่อง จาก ธปท. ได้

การจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านสถาบันการเงินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวมภายใต้สถานการณ์ที่สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ตึงตัวและกลไกตลาดการเงินทำงานต่างจากปกติ

ทั้งนี้ ธปท. พร้อมพิจารณามาตรการเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าตลาดการเงินจะกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมตลาด เพื่อรักษาความสามารถของตลาดการเงินในการเป็นช่องทางการระดมทุนให้กับภาคเศรษฐกิจ และดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศโดยรวม

หมายเหตุ
* กองทุนที่มีสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุน ได้แก่ (1) เงินสดและเงินฝาก สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ (2) ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาล (3) พันธบัตร ธปท. (4) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน หรืออันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A- (5) ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A-
** สินทรัพย์ List 1-2 ตาม พ.ร.บ. ธปท. มาตรา 41 เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือ ตราสารหนี้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท อันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า A

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มี.ค. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top