ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นแก้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์-ตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คณะกรรมการที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตลาดทุนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน

รวมทั้งมีความสอดคล้องกัน อันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคตลาดการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในตลาดทุนที่รวดเร็วและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ใน 3 ประเด็น ได้แก่

  1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยกำหนดเพิ่มเติมให้เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) โดยปรับปรุงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวให้สอดคล้องกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  3. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยปรับปรุงถ้อยคำในบทบัญญัติเพื่อให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการกำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนงานของ ก.ล.ต. รวมทั้งการออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับในเรื่องอื่น ๆ เช่น การจัดองค์กร การเงิน การจัดการทรัพย์สิน การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. และระบบกลางทางกฎหมาย https://lawtest.egov.go.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ จนถึงวันที่ 17 ก.ย.64

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top