BANPU ปรับแผนการเพิ่มทุนใหม่ ยกเลิกออก BANPU-W6 ออก,คาดระดมทุนได้ 2.96 หมื่นลบ.

บมจ.บ้านปู เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมีการปรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BANPU-W6) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ปรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,691,527,171 หุ้นเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาขาย 5 บาท/หุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นในวันที่ 6-17 ก.ย.64

พร้อมทั้ง ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

  • ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุ 1 ปี ราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น
  • ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 7.5 บาทต่อหุ้น

บริษัทวางแผนระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ประมาณ 8,458 ล้านบาท , การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ประมาณ 8,458 ล้านบาท และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ประมาณ 12,686 ล้านบาท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิ BANPU-W4 และ BANPU-W5 เต็มจำนวน จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวม 29,602 ล้านบาท

บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนครั้งนี้ไปเพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจและคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน รวมทั้งเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือ การชำระหนี้

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไตร่ตรองการปรับรายละเอียดการออกหุ้นเพิ่มทุนอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

โดยการปรับอัตราส่วนหุ้นเพิ่มทุนเป็น 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน พร้อมกับมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 2 รุ่นคือ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ซึ่งนับเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ถือหุ้น เนื่องจากระยะเวลาการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นที่สั้นลง พร้อมกันนี้ผู้ถือหุ้นยังได้รับผลประโยชน์ด้านต้นทุนในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นที่ต่ำลง

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บ้านปูจะนำไปลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง พร้อมส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for Sustainability) รวมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระยะยาว”

BANPU จะนำเสนอมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Extraordinary General Meeting: EGM) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ให้พิจารณาอนุมัติ ในจันทร์ที่ 9 ส.ค.64 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องถือครองหุ้น BANPUให้เสร็จสิ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR ในวันที่ 16 ส.ค.64 หรือภายในวันที่ 13 ส.ค.64 โดยมีระยะการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 6-17 ก.ย.64

การวางแผนกลยุทธ์การจัดสรรเงินลงทุนในครั้งนี้เป็นไปเพื่อการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานโลกและหลัก ESG ซึ่งคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ของ 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการมี EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานในสัดส่วนมากกว่า 50% ภายในปี 68

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top