AOT ขยายเวลาเลื่อนจ่ายค่าผลประโยชน์-ค่าเช่าพื้นที่-ค่าบริการสนามบินอีก 5 เดือน

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64 มีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนการชำระและการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติมจาก มติที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท.ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.64

รายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม ดังนี้

1.1 ค่าผลประโยชน์ตอบแทน

  • ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ค.63 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 23 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ
  • ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.63 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 17 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

1.2 ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges)

  • ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค.63 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 23 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ
  • ขยายระยะเวลางวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่เดือน ส.ค.-ธ.ค.63 ออกไปอีก 5 เดือน รวมระยะเวลาการเลื่อนชำระเป็น 17 เดือน จากกำหนดระยะเวลาชำระปกติ

2. อนุมัติการแบ่งชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) สำหรับงวดที่ขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระฯ ตามข้อ 1 โดยไม่ถือว่าเป็นการชำระล่าช้า

3. ผู้ประกอบการและสายการบินที่เคยได้รับสิทธิ์การเลื่อนชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการการใช้บริการในอาคาร ค่าบริการสนามบิน (Landing and Parking Charges) และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก (Aircraft Service Charges) เพิ่มเติม จาก ทอท.แล้ว หากประสงค์จะรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระและการแบ่งชำระ ตามข้อ 1 และ 2 จะต้องทำหนังสือเพื่อร้องขอการรับสิทธิ์การขยายระยะเวลาการเลื่อนชำระและการแบ่งชำระฉบับใหม่ให้แก่ ทอท.

4. ทอท.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและสายการบินตามข้อ 1-3 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือมีการเปิดน่านฟ้าก่อนการคาดการณ์ไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top