พังงา ออกมาตรการห้ามเข้าจังหวัดยกเว้นเหตุจำเป็นตั้งแต่ 3-16 ส.ค.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา มีคำสั่งกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดพังงา มีผลตั้งแต่ 3-16 ส.ค. โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ห้ามผู้ใดเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่ กรณีดังต่อไปนี้

  • เป็นผู้ที่มีเหตุจำเป็น เช่น เพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ การสาธารณสุข
  • บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย
  • การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม
  • การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคมและไปรษณีย์
  • การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า เพื่อการบริโภค อุปโภค
  • การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์
  • การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาลตามความจำเป็น
  • เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือ มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ

2. กรณี นักเรียน นักศึกษา อายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่าน เข้า – ออก จังหวัดพังงา เพื่อการเรียนการศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา หรือศึกษาธิการจังหวัด ออกบัตรประจำตัวเป็นรูปแบบเดียวกัน แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่าน เข้า – ออก จังหวัดพังงา และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kit และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

3. กรณีผู้มีนัดหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข็มที่ 2 ต้องมีใบนัดหมายการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่จังหวัดพังงา และ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ วิธีการ Antigen Test Kit มาจากนอกพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงา

4. ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่ อยู่ในจังหวัดพังงา เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5. แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่าน ก่อนเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา (1.7) ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

This image has an empty alt attribute; its file name is 020864-Phanga1.jpg

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นและเข้ามาในจังหวัดพังงา ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ชนิดซิโนแวค, ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม หรือ ซิโนแวค เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2 หรือ ได้รับวัคซีนชนิดแอสตร้าเซนเนก้า, ไฟเซอร์, โมเดอร์นา, จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน จำนวน 1 เข็ม โดยได้รับวัคซีนแต่ละชนิดมาแล้ว เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน

หรือ ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ วิธีการ Antigen Test Kit มาจากนอกพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางมาถึงจังหวัดพังงา

และต้องปฏิบัติดังนี้

  • รายงานตัวต่อนายอำเภอ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่นายอำเภอมอบหมาย ในเขตท้องที่ที่มาพำนัก
  • ให้เข้ารับการแยกกัก หรือกักกันตัว ในที่พักอาศัย (Home Quarantine) หรือ ในสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเห็นสมควร เป็นระยะเวลา 14 วัน

ขณะที่ สสจ.พังงา รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ (2 ส.ค.) จำนวน 3 ราย โดยมาจากอำเภอคุระบุรี 1 ราย (หมู่ 3 ต.คุระ) อำเภอท้ายเหมือง 1 ราย ( หมู่ 8 ต.นาเตย) และอำเภอเมือง 1 ราย (หมู่ 3 ต.ถ้ำน้ำผุด) รวมผู้ป่วยสะสมทั้งหมด 670 ราย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top