ครม.เตรียมเยียวยา ม.39-40, อาชีพอิสระ/จับตาถกกม.นิรโทษกรรมบุคลากรแพทย์

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาระที่ต้องจับตาว่าวันนี้จะมีการหยิบยกเข้ามาหารือในที่ประชุม ครม.หรือไม่ คือ ร่าง พ.ร.ก.จำกัดความรับผิดสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากหลายฝ่ายกำลังจับตาว่ารัฐบาลจะมีท่าทีต่อร่างกฎหมายนี้อย่างไร

– กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะเสนอการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เช่น ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย, ผู้ขับแท็กซี่ อาชีพกลางคืน เช่น พนักงานเสิร์ฟ นักร้อง นักดนตรี เป็นต้น

– กระทรวงการคลัง จะรายงานผลการดำเนินงานมาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

– กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทำความสะอาดใช้ความดันสูง และเครื่องทำความสะอาดใช้ไอน้ำต้องเป็นไปตามามาตรฐาน พ.ศ. …, ข้อตกลงยอมรับร่วมรายสาขาสำหรับวัสดุอาคารและสิ่งก่อสร้างอาเซียน

– กระทรวงมหาดไทย ขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ในการแสดงความคิดเห็น และการเยียวยาที่จำเป็น อันเกิดจากผลกระทบของการทำหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …

– กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย ว่าด้วยกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

– กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

– คณะกรรมการติดตามนโยบายสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2564 และผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้า

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,