คมนาคม เร่งรัดเบิกจ่ายงบปี 64 หลังทำได้ 66.53% หวังอัดฉีดเม็ดเงินพยุงศก.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังการประชุมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2564 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการติดตามการดำเนินงาน การลงนามในสัญญา เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564 ของหน่วยงานในสังกัดให้สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศ

รมว.คมนาคม กล่าวว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เร่งรัดการการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินได้โดยเร็ว และในส่วนของงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ขอให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดด้วย

กระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2564 (8 ส่วนราชการ 5 รัฐวิสาหกิจ) ในภาพรวมจำนวน 227,905.47 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน (1 ต.ค.63- 31 ส.ค.64) จำนวน 223,148.68 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 13 ส.ค.64 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 151,633.95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 66.53% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในส่วนของงบรายจ่ายลงทุน จำนวน 188,202.29 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายเงิน 188,202.29 ล้านบาท เบิกจ่ายเงินไปแล้ว 122,203.59 ล้านบาท หรือ 64.93% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

สำหรับการลงนามในสัญญารายจ่ายลงทุน กระทรวงคมนาคมมีรายการที่จะต้องลงนามในสัญญา จำนวน 9,853 รายการ วงเงินรวม 98,470.53 ล้านบาท (รายการรายจ่ายลงทุนปีเดียว รายการลงทุนผูกพันรายการใหม่ และรายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท) ซึ่ง ณ วันที่ 13 ส.ค.64 ลงนามในสัญญาแล้ว 9,766 รายการ วงเงิน 88,177.54 ล้านบาท หรือคิดเป็น 89.55% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และส่วนที่เหลือจะทยอยการลงนามในสัญญาให้ครบทุกรายการ ซึ่งจะส่งผลให้การเบิกจ่ายงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมในแต่ละเดือนเพิ่มสูงขึ้น

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ปี 2564 (10 รัฐวิสาหกิจ) วงเงินรวม 102,919.56 ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน 1 ต.ค.63-31 ก.ค.64 จำนวน 75,506.29 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นเดือน ก.ค.64 มีการเบิกจ่ายเงินแล้ว 59,197.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น 57.52% ของวงเงินงบประมาณทั้งปี โดยรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ส.ค. 64)

Tags: , , ,