มหาดไทย ให้อปท.เร่งสำรวจถนนเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อของบซ่อมแซมภายใน 20 ต.ค.

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจากพายุ “โกนเซิน” และ “เตี้ยนหมู่” ให้เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามสภาพความเป็นจริง

ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย หากมีความประสงค์ก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ ให้จัดทำคำขอตามหลักเกณฑ์และแนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เสนอต่อกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 20 ต.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ต้องเป็น อปท. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ขณะที่ถนนที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องเป็นถนนที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ หรือถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเท่านั้น

“เป็นโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม โดยแต่ละโครงการ กำหนดวงเงินงบประมาณดำเนินการ กรณีที่วงเงินที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป อปท.จะต้องเตรียมวงเงินสบทบ จำนวน 10% ของวงเงินงประมาณทั้งโครงการ ตามมติคณะรัฐมนตรี” รายงานข่าวระบุ

โดยให้ อปท. ถ่ายภาพสถานที่ปัจจุบัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณ และบันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิค และประมาณการราคาโครงการ โดยผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ตามที่จังหวัดแต่งตั้งเป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ เป็นต้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะของบกลางจากรัฐบาล เพื่อสนับสนุนในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนได้หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลาย

โดยวันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย ช่วงวันที่ 23 ก.ย. – 10 ต.ค. 64 เกิดอุทกภัยใน 33 จังหวัด รวม 221 อำเภอ 1,175 ตำบล 7,944 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 316,831 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 9 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 16 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 17 จังหวัด รวม 65 อำเภอ 390 ตำบล 2,050 หมู่บ้าน 98,327 ครัวเรือน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top