รัฐบาล วางกรอบเงินอุดหนุน อปท.ปีงบฯ 65 วงเงิน 1.4 แสนลบ.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เตรียมออกประกาศ “หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)” สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 142,277 ล้านบาท โดยให้จัดสรรตามรายการ ดังต่อไปนี้

1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร จำนวน 507 ล้านบาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จำนวน 8,309 ล้านบาท

3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 18,738 ล้านบาท

4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) จำนวน 2,886 ล้านบาท

5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) จำนวน 21 ล้านบาท

6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) จำนวน 54 ล้านบาท

7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) จำนวน 523 ล้านบาท

8) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 565 ล้านบาท

9) เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 14,019 ล้านบาท

10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น จำนวน 12 ล้านบาท

11) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) จำนวน 14 ล้านบาท

12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 2.4 ล้านบาท

13) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง จำนวน 5,983 ล้านบาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 53 ล้านบาท

15) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 68,418 ล้านบาท

16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 17,304 ล้านบาท

17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 478 ล้านบาท

18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา จำนวน 1.4 ล้านบาท

19) เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 291 ล้านบาท

20) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 953 ล้านบาท

21) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1.1 ล้านบาท

22) เงินอุดหนุนสำหรับสวัสดิการครูชายแดนภาคใต้ จำนวน 2.7 ล้านบาท

23) เงินอุดหนุนสำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1,137 ล้านบาท

24) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 1,599 ล้านบาท

25) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 66 ล้านบาท

26) เงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีจำนวน 330 ล้านบาท

ทั้งนี้ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ให้ สถ.จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามหลักเกณฑ์ที่จัดทำคำของบประมาณในปีงบประมาณ 2565

ให้ อปท.นำเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรไปจัดทำข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หาก อปท.นำเงินไปใช้จ่ายและมีเงินเหลือจ่าย ให้ตกเป็นเงินสะสมของอปท. ยกเว้นรายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) และ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ให้ อปท.นำไปใช้จ่ายตามรายการที่กำหนด โดย อปท.มิต้องจัดทำข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และหากมีเงินเหลือจ่ายและอปท.มิได้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ให้อปท.นำเงินเหลือจ่ายดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในปีงบประมาณ 2566

สำหรับการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ให้ สถ.โอนจัดสรรให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็น 2 งวด โดยเงินแต่ละงวดให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top