บอร์ด WHA อนุมัติขาย-ให้เช่าทรัพย์สินแก่กองทรัสต์ WHART ราว 5.55 พันลบ.

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 มีมติเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้เช่าทรัพยสินของกลุ่มบริษัทแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรี เมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 ของกองทรัสต์ WHART กำหนดราคาจำหน่ายทรัพย์สินไว้ที่ประมาณ 5,549,720,000 บาท

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายและให้เช่า ประกอบด้วย 1. โอนสิทธิการเช่าที่ดินและขายทรัพย์สินในโครงการ WHA Mega Logistics Center (วังน้อย 62) ให้แก่ กองทรัสต์ WHART ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเช่าที่ดินในโครงการดังกล่าว และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ของอาคารบนที่ดินที่เช่าดังกล่าว

2.ให้เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม. 23 โปรเจค 3) ให้แก่กองทรัสต์ WHART ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิเช่าที่ดินและสิทธิเช่าช่วงที่ดินในโครงการดังกล่าว และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของอาคารบนที่ดินที่เช่าและที่ดินที่เช่าช่วงดังกล่าว ระยะเวลาการให้เช่าเท่ากับระยะการเช่าและระยะการเช่าช่วงของบริษัทฯ ที่เหลืออยู่กับผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าช่วง

3.ให้เช่าทรัพย์สินโครงการ WHA E-Commerce Park ให้แก่กองทรัสต์ WHART ซึ่งบริษัทดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ของที่ดินและอาคารบนที่ดินดังกล่าว และดับบลิวเอชเอเวนเจอร์โฮลดิ้ง ให้คำมั่นที่จะให้เช่าต่ออีก 30 ปี หากกองทรัสต์ WHART ใช้สิทธิดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลาการเช่าช่วงแรก เพื่อเป็นการประกันว่าดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จะต่ออายุการเช่าให้แก่กองทรัสต์ WHART ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จะต้องจำนองทรัพย์สินที่ให้เช่าดังกล่าวเป็นประกันให้แก่กองทรัสต์ WHART ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทจะขายเครื่องมืออุปกรณ์งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคารคลังสินค้า และสำนักงานในโครงการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART

ส่วนการจองซื้อหน่วยทรัสต์มีมติให้บริษัทจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในอัตรา 15% ของมูลค่าระดมทุนที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 6 คิดเป็นจำนวนเงินจองซื้อประมาณ 746,720,000 บาท โดยสามารถพิจารณาปรับจำนวนเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าวได้ โดยขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART เพื่อให้บริษัทฯ ถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ในสัดส่วน 15% ของมูลค่าระดมทุนที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,