อปท. เตรียมเพิ่มเงินพิเศษลูกจ้าง-พนง.จ้างท้องถิ่น ช่วยงานโควิด

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เตรียมเสนอร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ…. เสนอให้ รมว.มหาดไทยลงนาม ภายหลังแก้ไขและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากฎหมายของกระทรวง

ร่างระเบียบฉบับดังกล่าวว่าด้วยเงินเพิ่มช่วยพิเศษสำหรับลูกจ้างและพนักงานจ้าง ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ ในรายการประโยชน์ตอบแทนอื่น

โดยสิทธิในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำขึ้น เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น จำนวน 3 รายการ ได้แก่

  1. เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  2. เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ
  3. เงินรายการอื่นที่มีกฎหมาย หรือระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ อปท.ได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่ม หรือเงินที่มีลักษณะเดียวกัน

“เป็นการสร้างขวัญ และแรงจูงใจให้แก่พนักงานจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่รับผิดชอบงานเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้ อปท.สามารถจัดบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สัดส่วนที่เหมาะสมแก่รายได้” 

รายงานข่าวระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top