SAMTEL เผยศาลปกครองสั่งกรมที่ดินชดใช้ บ.ย่อย 520 ลบ.-คืนหนังสือค้ำประกัน

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎเป็นข่าวเกี่ยวกับผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางให้กรมที่ดินชำระเงินแก่ บจ.สามารถคอมเทค เป็นจำนวนเงิน 520 ล้านบาท พร้อมคืนหนังสือค้ำประกันนั้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าทำสัญญาจ้างนำเข้าข้อมูลที่ดินพร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ระบบ ตามโครงการศูนย์ที่ดินและแผนที่แห่งชาติ กรมที่ดิน (ระยะที่ 1 ) กับกรมที่ดิน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 สามารถคอมเทค ได้ฟ้องกรมที่ดินเป็นคดีต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้กรมที่ดินชำระเงินค่าจ้างและชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท จำนวน 651,697,037.05 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

และเมื่อวันที่ 10 พ.ย 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้กรมที่ดินชำระเงินแก่ สามารถคอมเทค จำนวน 520,572,913.28 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของเงินต้น 511,508,812.50 บาท นับถัดจากวันฟ้องไปจนถึงวันที่ 10 เม.ย. 64 และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี หรือ อัตราดอกเบี้ยใหม่ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้กรมที่ดินชดใช้ค่าธรรมเนียมธนาคารในอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี ของวงเงินหนังสือค้ำประกันจำนวน 116,550,000 บาท ทั้งนี้ ให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุดและคืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดีให้แก่สามารถคอมเทค

คู่ความทั้ง 2 ฝ่ายมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคำพิพากษา ซึ่งหากมีความคืบหน้าใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป”

อนึ่ง สามารถคอมเทค เป็นบริษัทในเครือ SAMTEL มีประสบการณ์ทางด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม โดยผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนโดยเฉพาะขององค์กร มากว่า 30 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top