MAKRO เคาะราคาขาย PO ที่ 43.50 บาท เปิดจองซื้อ 4-9 ธ.ค. 64

บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) แจ้งความคืบหน้าการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering หรือ PO) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป เท่ากับ 43.50 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) (ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร) และผู้จองซื้อรายย่อยสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 4-9 ธ.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 6 วัน

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แบบ 69-1 และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ที่มีผลใช้บังคับแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ธ.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top