ก.ล.ต.ปรับปรุงเกณฑ์ทรัสต์เพื่อธุรกรรมตลาดทุนให้ยืดหยุ่น-มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ตามแนวทางโครงการ Regulatory Guillotine เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินผ่านการดูแลของทรัสตีได้ โดยยังคงระดับการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม ซึ่งการปรับปรุงหลักเกณฑ์มีสาระสำคัญดังนี้

1. การกำหนดแนวการปฏิบัติกลางสำหรับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนจากปัจจุบันที่มีข้อกำหนดเฉพาะของทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแต่ละรูปแบบ

2. คุณสมบัติของทรัสตี เช่น เพิ่มให้บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือกลุ่มของสถาบันการเงินสามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีได้ และปรับปรุงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของทรัสตีเป็นไม่น้อยกว่า 25 ล้านบาท และต้องเป็นไปตามเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนด้วย โดยเทียบเคียงได้กับทุนจดทะเบียนชำระแล้วและการดำรงเงินกองทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม (บลจ.)

3. กำหนดระบบงานของทรัสตีให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ในกรณีที่ทรัสตีบริหารจัดการกองทรัสต์ด้วยตนเอง ต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน และในกรณีที่ทรัสตีจะมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้แก่บุคคลอื่นดำเนินการแทน บุคคลดังกล่าวต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการทรัสต์เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top