HMPRO เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปีแบบมีส่วนลด 1.50% ให้สถาบันจอง 11 ม.ค.

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขาย 1,000,000 หน่วย โดยมีอัตราส่วนลดร้อยละ 1.50 ต่อปี รวมมูลค่าเสนอขาย 956,216,741 บาท โดยเสนอขายเฉพาะแก่ผู้ลงทุนสถาบัน จองซื้อในวันที่ 11 ม.ค. 64 ผ่าน บล.เกียรตินาคินภัทร ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ อยู่ที “AA-” แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ม.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top