มท.ยกเว้น-ลดค่าธรรมเนียมบัตรปชช.-ทะเบียนราษฎรในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 120 วัน

กรมการปกครอง ประกาศ ยกเว้น/ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล บัตรประจำตัวประชาชน และการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ระนอง ระยอง ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี สระแก้ว สระบุรี อ่างทอง เป็นระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่มีประกาศ (8 ม.ค.) เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในสถานการณ์วิกฤตินี้ ดังต่อไปนี้

 1. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ในเรื่องต่อไปนี้
  • (1) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
  • (2) การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
  • (3) การแจ้งการเกิดต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
  • (4) การแจ้งการตายต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่อื่น
  • (5) การแจ้งการย้ายที่อยู่
  • (6) การออกบัตรประจำตัวให้กับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
  • (7) การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านใหม่แทนฉบับเดิมที่ชำรุดหรือสูญหาย
 2. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ในเรื่องต่อไปนี้
  • (1) การออกบัตรใหม่ในกรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุดในสาระสำคัญ การแก้ไขชื่อตัว หรือชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
   ชื่อสกุล หรือการย้ายที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • (2) การออกใบแทนใบรับ
  • (3) การขอคัดและรับรองสำเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว ในเรื่องต่อไปนี้
  • (1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 1บาท
  • (2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละ 1 บาท
  • (3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ ให้มีขึ้น รายละ 1 บาท
 4. ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล โดยเรียกเก็บฉบับละ 1 บาท ในเรื่องต่อไปนี้
  • (1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง
  • (2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนตั้งชื่อสกุล
  • (3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
  • (4) การออกใบแทนหนังสือสำคัญตาม (1) (2) หรือ (3)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top