ครม.เคาะแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ สร้างความปลอดภัย-น่าเชื่อถือของ AI

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand Artificial Intelligence Ethics Guideline) เพื่อให้หน่วยงานราชการใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนรวมถึงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ให้มีความน่าเชื่อถือ มั่นคงปลอดภัยและมีจริยธรรม

โดยมีหลักการและเหตุผลการปฏิบัติตามจริยธรรมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ประกอบ 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Competitiveness and Sustainability Development), ความสอดคล้องกับกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานสากล (Laws Ethics and International Standards), ความโปร่งใส และภาระความรับผิดชอบ (Transparency and Accountability), ความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว (Security and Privacy), ความเท่าเทียม หลากหลาย ครอบคลุม และเป็นธรรม (Fairness), ความน่าเชื่อถือ (Reliability)

นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษาของภาคเอกชนทั้งในและนอกประเทศ ในการนำจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นแนวทางในการวิจัย ออกแบบ พัฒนา และให้บริการ รวมทั้งพิจารณาถึงขอบเขตความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทำให้เห็นถึงประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งกรอบแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ (Thailand AI Ethics Framework) ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (2 ก.พ. 64)

Tags: , , ,
Back to Top