AMATAV แจ้งบ.ย่อยยื่นขอใบอนุญาตลงทุน 2 โครงการขายไฟฟ้าในนิคมฯที่เวียดนาม

บมจ. อมตะ วีเอ็น (AMATAV) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.2564 มีมติอนุมัติให้ Amata City Long Thanh Joint Stock Company (ACLT) และ Amata City Halong Joint Stock Company (ACHL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 93.5 และ 99.9 ตามลำดับ

ยื่นขอใบอนุญาตการลงทุนในโครงการ Amata Power Long Thanh และ Amata Power Ha Long และจัดตั้งบริษัทย่อยที่จะเป็นบริษัทที่จะดำเนินโครงการ ดังนี้

Amata Power Long ThanhAmata Power Ha Long
ประเภทธุรกิจให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรมให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม
วันที่ดำเนินการจัดตั้งหลังจากการอนุมัติใบอนุญาตการลงทุน ประมาณภายในไตรมาส 2 ปี 64หลังจากการอนุมัติใบอนุญาตการลงทุน ประมาณภายในไตรมาส 2 ปี 64
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกประมาณ 2 ล้านเหรียญฯสหรัฐฯประมาณ 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ผู้ถือหุ้นACLT 99.99%
บุคคลธรรมดาอีก 2 คน 0.01%
โดยการจัดตั้งเป็นไปตามกฏหมายเวียดนาม
ACHL 99.99%
บุคคลธรรมดาอีก 2 คน 0.01%
โดยการจัดตั้งเป็นไปตามกฏหมายเวียดนาม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top