JTS ซื้อ JASTEL จากกลุ่ม JAS มูลค่า 1.2 พันลบ.ขยายธุรกิจเกตเวย์-DATA Center

บมจ.จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด (JASTEL) จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (JSTC) ทั้งหมด จำนวน 5,199,993 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ JASTEL ในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 231 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,201,198,383 บาท ซึ่งภายหลังจากการซื้อหุ้น JASTEL ในครั้งนี้ JASTEL จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

การซื้อหุ้น JASTEL เป็นการขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ระหว่างประเทศและบริการชุมสายอินเทอร์เน็ต บริการวงจรเช่าส่วนบุคคลระหว่างประเทศ บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมถึงบริการเป็นศูนย์รวมการจัดเก็บข้อมูล (Data Center) เพื่อรองรับกับธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งที่บริษัทย่อย คือ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด กำลังดำเนินธุรกิจอยู่ และรองรับกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ KT Corporation จากประเทศเกาหลี ซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดคลาวด์โซลูชั่นอย่างครบวงจรทั้งในประเทศไทยและระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ JSTC เป็นบริษัทย่อยที่บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่น แนล (JAS) ถือหุ้น 99.99% และ JAS เป็นผู้ถือหุ้นใน JTS ทางตรง 32.80% และถือหุ้นทางอ้อมโดยผ่านบริษัท เอเซียส รีเยนแนล เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ที.เจ.พี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รวมสัดส่วนการถือหุ้นของ JAS ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทเท่ากับ 50.91% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

อนึ่ง JASTEL เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลักคือ การให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ (International Private Leased Circuit : IPLC) การให้บริการชุมสายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศและระหว่างประเทศ (National Internet Exchange Service : NIX, International Internet Gateway : IIG) การให้บริการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยให้เช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ Server และ Router โดยให้บริการกับลูกค้าประเภทผู้ให้บริการ(Operators/Internet Service Providers) และลูกค้าองค์กร (Corporate) และการให้บริการวงจรเช่าสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศแบบมีโครงข่ายเป็นของตนเอง (Domestic Private Leased Circuit หรือ DPLC) โดยให้บริการจำกัดกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น Corporate Internet เป็นต้น โดยการดำเนินธุรกิจในลักษณะดังกล่าวของ JASTEL ถือเป็นธุรกิจที่เสริมกันกับธุรกิจของบริษัท

พร้อมทั้งอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 17 พ.ค.เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 มี.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top