TQM แจงศึกษาความเป็นไปได้เข้าซื้อหุ้น TQR ยังไม่มีข้อสรุป

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM) เปิดเผยกรณีมีข่าวปรากฎเรื่องเกี่ยวกับการจะเข้าทำรายการซื้อขายหุ้น บมจ. ทีคิวอาร์ (TQR) ผ่านกลุ่มพรรณนิภานั้น บริษัทฯ ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าการทำรายการใด ๆที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบปฏิบัติที่มีข้อกำหนดชัดเจนของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นั้น บริษัทฯได้ยึดถือเป็นนโยบายและปฏิบัติด้วยดีมาโดยตลอด

ส่วนการเข้าลงทุนใน TQR นั้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเรื่องจำนวนหุ้นที่จะลงทุนดังที่ได้เคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปจากการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะดำเนินการนำเรื่องเข้าขอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ฯและดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top