ก.เกษตรฯ เห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกและภาคเหนือปี 64

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) เพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามกลไกตลาดปกติ รวมทั้งสิ้น 900,126 ตัน

แบ่งเป็น ทุเรียน 575,542 ตัน มังคุด 106,796 ตัน เงาะ 197,708 ตัน และลองกอง 20,080 ตัน และเห็นชอบแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ (ลิ้นจี่) ปี 2564 รวม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา จำนวน 30,716 ตัน โดยจะมีการกระจายผลผลิตภายในประเทศ 25,620 ตัน การแปรรูป 2,831 ตัน และการส่งออก 2,265 ตัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2570

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิ์ภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรไม้ผล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้ครบวงจร และ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ และเปลี่ยนชื่อจากแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2570 เป็นแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ.2565-2570

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top