ผถห.IRCP ไม่อนุมัติกลุ่มเหตระกูลผ่อนผันทำเทนเดอร์ฯหากซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ

นายแดน เหตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRPC) แจ้งว่า มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.64 พิจารณาไม่อนุมัติการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ทำให้กิจการมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 145 ล้านบาทตามที่วางแผนไว้

อย่างไรก็ตาม กิจการยังคงสามารถระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ตามปกติ ทั้งนี้หากบริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ครบทั้งจำนวน 145 ล้านบาท บริษัทฯ อาจพิจารณาหาแหล่งเงินทุนใหม่ด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ยังไม่อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มเหตระกูลจะไม่ข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (trigger point)

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท IRCP มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 90,625,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 181,250,000 หุ้น เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 1.4030331 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขาย 0.80 บาท/หุ้น และขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด เนื่องจากผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ นายประชา เหตระกูล และ นายแดน เหตระกูล มีความประสงค์จะเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมด ซึ่งเกินจากสิทธิ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 เม.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top