LH ออกหุ้นกู้ 8 พันลบ.ดอกเบี้ย 1.09-1.50% เสนอขายสถาบัน 22-23 เม.ย.

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าร่วม 8,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2564 ผ่านธนาคารยูโอบี

– หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 16 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.09 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

– หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2564 มูลค่า 6,000 ล้นบาท และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top