WINMED เคาะราคา IPO ที่ 3.10 บาท เปิดจอง 30 เม.ย.และ 5-6 พ.ค. เทรด 11 พ.ค.

บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 3.10 บาท จากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าเสนอขาย 372,000,000 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อในวันที่ 30 เม.ย.และ 5-6 พ.ค.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรก 11 พ.ค.นี้ 

ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขายหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ เท่ากับ 24.04 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.63 ซึ่งมีกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่เท่ากับ 51.59 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 400 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings Per Share) เท่ากับ 0.1290 บาท

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่าว คำนวณจากผลการดำเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งไม่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปัจจุบันหรือในอนาคต และไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้โดยตรง เนื่องจากเป็นอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน

WINMED ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายชุดตรวจเพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษา รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการเก็บรักษาโลหิตและผลิตภัณฑ์ของโลหิต เพื่อการวิเคราะห์ วินิจฉัยและ/หรือบำบัดรักษาโรค ซึ่งได้นำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศ อีกทั้ง เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศ สำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมและความผิดปกติของทารกในครรภ์

ขณะที่บริษัทย่อยประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย อาทิ เครื่องดักจับยุงและแมลงดูดเลือด และชุดกำจัด/จัดการสารเคมีและชีวภาพหกปนเปื้อน

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน WINMED เปิดเผยว่า WINMED ลงนามสัญญาแต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น WINMED พร้อมผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ บล.โกลเบล็ก บล.เคทีบีเอสที บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.ฟิลลิป และบล.ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย)

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า WINMED เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยในวันที่ 28 เม.ย. สำนักงานคณะกรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แจ้งให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ คาดว่าหุ้น WINMED จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดี จากการที่บริษัทได้นำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนจังหวัดต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อมูลกับผู้สนใจผ่านรูปแบบ Facebook Live เมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 และยังสามารถติดตามรับฟังการนำเสนอข้อมูลได้ในช่องทางเฟซบุ๊ก

“นักลงทุนให้ความสนใจร่วมรับฟังข้อมูลและซักถาม ประกอบกับวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทรวมถึงความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ของบริษัท และทีมผู้บริหารที่มีความสามารถ ทำให้บริษัทมีความน่าสนใจต่อนักลงทุนและเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนได้”

นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส กล่าวว่า ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ WINMED ที่หุ้นละ 3.10 บาท ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะของตลาดในปัจจุบัน โดย WINMED ถือเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง ที่ต้องอาศัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep) เป็นอันดับ 1 ในประเทศ และยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็น 1 ใน 3 ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Blood Bank และ Blood Safety นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการในอนาคตอีก 2 โครงการที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและแข็งแกร่งในอนาคต

WINMED กำหนดวันจองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 30 เม.ย. และ 5-6 พ.ค.64 และคาดว่าจะนำหุ้น WINMED จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในเดือนพ.ค. 64 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “WINMED”

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WINMED กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ นำไปใช้ในโครงการลงทุนระหว่างปี 64-66 ได้แก่ โครงการลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ผ่านชุดเก็บเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูก จากช่องคลอดด้วยตนเอง (Self Collect) เงินลงทุน 17-22 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ภายในปี 64 ถัดมาเป็นโครงการลงทุนก่อสร้างห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านการเตรียมผลิตภัณฑ์เซลล์เพื่อการรักษาด้วยวิธีเซลล์บำบัด (Cell Therapy) เงินลงทุน 65-80 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ไตรมาส 1/65 ส่วนที่เหลือจะนำไปชำระคืนเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 เม.ย. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top