CHO เผย ขสมก.ฟ้องกลับเรียกค่าปรับตามสัญญาเช่าระบบ E-Ticket 109.9 ลบ.

บมจ.ช.ทวี (CHO) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ทำสัญญาให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ E-Ticket กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ติดตั้งระบบฯ อุปกรณ์ บนรถโดยสารประจำทางจำนวน 2,600 คัน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี มูลค่าโครงการรวม 1,665,000,000 บาท โดยบริษัทได้ส่งมอบงานระบบฯตามสัญญา แต่ ขสมก.ได้ปฏิเสธการรับมอบงานระบบฯ และมีหนังสือยกเลิกสัญญามายังบริษัท ต่อมาบริษัทได้เชิญสถาบันผู้เชี่ยวชาญจำนวนสองแห่งเข้าตรวจทดสอบการทำงานได้ของระบบฯ ตามข้อกำหนด TOR แล้วผลปรากฏว่าผลการทดสอบตรงกัน และหรือสอดคล้องกันถึงการทำงานได้ของระบบเป็นไปตามข้อกำหนด TOR ทุกประการ

โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 บริษัทจึงได้ยื่นฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการลงทุน และสิทธิในค่าเช่าอันควรจะได้รับตามสัญญาเช่าฯ เป็นเงินจำนวน 1,556,074,766.36 บาท พร้อมให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระแล้วเสร็จ และให้ ขสมก. คืนหลักประกันสัญญาฯ จำนวนเงิน 166,500,000 บาท ศาลได้พิจารณาคำฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลจึงได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเป็นคดีหมายเลขดำที่ 1998/2562 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลาง นั้น

บริษัทฯ แจ้งว่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ขสมก.ได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นคดีใหม่ ต่อศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ 410/2564 เรียกค่าเสียหายเป็นค่าปรับตามสัญญาและค่าชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและดอกเบี้ยผิดนัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,924,281.33 บาท ซึ่งคดีดังกล่าวถือเป็นคดีโครงการเดียวกันกับคดีซึ่งบริษัทได้ยื่นฟ้องไว้ก่อนแล้วดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงได้มอบหมายให้สำนักงานกฎหมาย ดำเนินการอยู่ระหว่างเตรียมยื่นคำให้การต่อศาลตามขั้นตอน หากมีความคืบหน้าอย่างไร บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 พ.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top