ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้ง REIT เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) เพื่อผู้ลงทุนในวงจำกัด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้รวดเร็ว และเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง เปิดโอกาสการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ต่างจาก REIT ทั่วไปในสาระสำคัญ ดังนี้

  1. เป็นทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อระดมทุนจากผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้จัดการกองทรัสต์ (RM) หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ RM ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ และให้ถือว่าเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. เป็นการทั่วไป
  2. ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมดรวมทั้งเงินกู้ยืม (ถ้ามี) ส่วนที่เหลือไม่เกินร้อยละ 25 สามารถลงทุนในตราสารทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นใดได้ทุกประเภท
  3. กู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันได้เช่นเดียวกับ REIT ทั่วไป โดยไม่จำกัดเพดานการกู้ยืม
  4. ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (แบบ filing) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. โดยให้แบบ filing และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อพ้น 1 วันทำการนับแต่วันที่ ก.ล.ต. ได้รับแบบ filing และให้รายงานผลการขายต่อ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขาย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. มุ่งหวังให้ตลาดทุนมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดโอกาสการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีศักยภาพในการวิเคราะห์และรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้สูง ให้มีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายและสอดคล้องกับสถานการณ์

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top