คมนาคม เสนอ ครม.ปรับกรอบวงเงิน-อนุมัติแหล่งเงินสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง/ถกข้อเสนอพีมูฟ

รายงานข่าว แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้จะใช้รูปแบบการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ประธานการประชุมยังอยู่ในช่วงกักตัวที่บ้านพัก หลังเดินทางกลับจากเยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย ครม. มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้แหล่งเงินกู้ ECP กรณีภาษีมูลค่าเพิ่มงวด 27 ถึง 29 กรณีความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และกรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรจากการนำเข้า (Import VAT & Import Duty) พร้อมทั้งขออนุมัติจัดหาแหล่งเงินรองรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง ช่วงบางชื่อ-รังสิตและช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน)

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

กระทรวงแรงงาน จะเสนอร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ ในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เสนอขออนุมัติงบประมาณสำหรับงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่องขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาฝายหัวนา ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา

สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox

นอกจากนี้ ครม. จะพิจารณาความเป็นไปได้ใน 15 ข้อเสนอ ของกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) อาทิ ข้อเสนอด้านการจัดการที่ดินและทรัพยากร ที่อยู่อาศัย ชาติพันธุ์ ที่ดินการรถไฟฯ ที่ดินประเภทอื่นๆ สิทธิสถานะบุคคล และโครงการพัฒนาของรัฐ เป็นต้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.พ. 65)

Tags: , , , , , , , , , , ,
Back to Top