พันธมิตรผู้ส่งสินค้าโลก ร่วมหาทางออกแก้วิกฤตขนส่งสินค้าทางทะเล

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือ สภาผู้ส่งออก กล่าวถึงการเข้าร่วมประชุม Webinar on Global Maritime Crisis-Shippers’ Perspectives ร่วมกับชาติพันธมิตรผู้ส่งสินค้าโลก (Global Shippers’ Alliance: GSA) อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และ มาเก๊า

โดย ประธาน สรท.ได้ให้ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเลต่อระบบเศรษฐกิจประเทศไทย โดยเฉพาะผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงได้นำเสนอให้มีการจัดตั้ง Global Fair Trade Committee เพื่อเป็นแกนกลางระดับโลกในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า และทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ National Competition Authority เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดความโปร่งใสในตลาดขนส่งระหว่างประเทศ ครอบคลุมทั้งการขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางถนน รวมถึงการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ พันธมิตรผู้ส่งสินค้าโลกเห็นว่าการแก้ปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลต้องแก้ไขโดย 1) สร้างกลไกการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตและติดตามการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของสายเรือ โดยอาจใช้รูปแบบการประเมิน และเผยแพร่ประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ของสายเรือแต่ละสาย 2) องค์กรระหว่างประเทศ ควรมีบทบาทในการตรวจสอบพฤติการณ์ของสายเรือ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการซึ่งนำไปสู่การขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ความล่าช้าของตารางเดินเรือ และความแออัดภายในท่าเรือ การเรียกเก็บค่าระวาง (Freight) รวมถึงค่าบริการส่วนเพิ่ม (Surcharge) ที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนของผู้ส่งออก-นำเข้า 3) การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาระหว่างสมาชิกเป็นรายไตรมาส และขอให้มีการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินการผลักดันร่วมกันต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ก.พ. 65)

Tags: , , ,
Back to Top