อาเซียนร่วมกับองค์กร 23 สาขาด้านศก. เดินหน้าศก.ดิจิทัล-ความปลอดภัยไซเบอร์

น.ส.โชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน (Committee of the Whole: CoW) ครั้งที่ 12 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างคณะทำงานสาขาต่างๆ ของอาเซียน เพื่อให้การดำเนินการในประเด็นที่คาบเกี่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

น.ส.โชติมา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสทั้งสามเสาประชาคมอาเซียน คือ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งองค์กรรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน 23 สาขา อาทิ การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การอำนวยความสะดวกทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานของอาเซียนระหว่างกลุ่มต่างๆ เกิดการบูรณาการ โดยเฉพาะเรื่องที่คาบเกี่ยวระหว่างเสา และระหว่างกลุ่ม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติจัดตั้งองค์กรย่อย (Subsidiary Body) เพื่อหารือในประเด็นคาบเกี่ยวใหม่ที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ และความเป็นไปได้ในการตั้งคณะทำงานเฉพาะด้านห่วงโซ่การผลิตโลก (Global Value Chains: GVCs) เพื่อรองรับความสำคัญของการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตโลก นอกจากนี้ ยังได้หารือเรื่องการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์อาเซียน โดยเฉพาะการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) การกำกับดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเศรษฐกิจดิจิทัล

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าการประชุม CoW อาเซียนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการยกระดับสู่ยุคดิจิทัลและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นความจำเป็นของการปรับตัวและการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการค้าดิจิทัลของอาเซียน การสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานของสาขาต่างๆ ที่จะต้องร่วมกันทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการเป็นทิศทางเดียวกันต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 มี.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top