ครม.รับทราบแผนปรับโครงสร้างสำนักงบประมาณเพื่อสนับสนุนงาน อปท.ให้ดีขึ้น

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือการจัดตั้งสำนักงานงบประมาณเขตเพิ่มจำนวน 7 เขต ได้แก่ สำนักงานงบประมาณเขตที่ 12-18 และปรับชื่อจาก กองจัดทำงบประมาณเขตที่ 1-11 เป็น สำนักงานงบประมาณเขตที่ 1-11 และได้ปรับหน้าที่และอำนาจสำนักงานงบประมาณเขตที่ 1-18 และส่วนราชการภายในสำนักงบประมาณให้สอดคล้องกัน

โดยปรับหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการภายในสำนักงบประมาณ ให้มีอำนาจและหน้าที่ในการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยรับงบประมาณในการจัดทำงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ ที่คำนึงถึงความจำเป็น ภารกิจ สถานะเงินนอกงบประมาณ ความสามารถในการหารายได้ การใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งวิเคราะห์เงินนอกงบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ และมีบทบาทในการประสานงานกับราชการส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดเตรียมข้อมูลและคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อรัฐสภา และปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังปรับหน้าที่และอำนาจของสำนักงานงบประมาณเขต ให้สามารถดูแลสนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการด้านงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ดีขึ้น โดยให้สำนักงานงบประมาณเขตมีหน้าที่และอำนาจในการให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณระดับพื้นที่ในการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการจัดทำงบประมาณของแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

พร้อมทั้งให้มีการบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยรับงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณในพื้นที่ความรับผิดชอบ และยังได้ปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และอำนาจ เพื่อให้สอดรับกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงานในสังกัดสำนักงบประมาณ เช่น กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ให้ครอบคลุมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแรงงาน จากเดิมเฉพาะด้านแรงงาน เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มี.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top