ครม.อนุมัติเพิ่มหน่วยงาน-ตำแหน่งที่มีอำนาจสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ

โดยเป็นการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 15 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย หากเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เดิมกำหนดให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เปลี่ยนเป็นให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ประเภทอำนวยการ ประเภทบริหาร หรือเทียบเท่ากับตำแหน่งดังกล่าวขึ้นไป เป็นผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ

รวมทั้งเพิ่มหน่วยงาน และกำหนดตำแหน่งข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ ซึ่งเดิมไม่ได้กำหนดไว้ และได้ตัดตำแหน่งปลัดสุขาภิบาล และประธานสภาตำบลออก เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มี.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top