ส.ตลาดตราสารหนี้ไทย ตั้ง “สมจินต์ ศรไพศาล” เป็นเอ็มดีใหม่มีผล 17 พ.ค.

คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีมติแต่งตั้งนายสมจินต์ ศรไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ต่อจากนายธาดา พฤฒิธาดา ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

นายสมจินต์ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทด้านธุรกิจญี่ปุ่นศึกษาจาก Chaminade University of Honolulu โดยได้รับทุนการศึกษา Fujitsu Asian Scholarship Program และได้รับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากโครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้มีมากกว่า 30 ปีโดยเคยดำรงตำแหน่ง Assistant manager ของ Kankaku Securities ในประเทศญี่ปุ่น, Deputy General Manager ของ Bond Dealers Club, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA), ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของ บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย), กรรมการผู้จัดการ บลจ. วรรณ จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บลจ. ทหารไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากร ในหลักสูตรอบรมความรู้ในตลาดทุนให้กับองค์กรต่างๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมาอย่างต่อเนื่อง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 มี.ค. 65)

Tags: ,
Back to Top