ครม.เห็นชอบแก้ พ.ร.บ.กฟน. เพิ่มอำนาจผลิตไฟฟ้า

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2501 ที่ใช้บังคับมานานและมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งไม่เอื้อต่อการดำเนินกิจการของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยการแก้ไขเพิ่มเติมมีสาระสำคัญ อาทิ

1. แก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของการไฟฟ้านครหลวง 2 ข้อ คือ

ข้อ 1 เพิ่มเติมคำว่า “ผลิต และ จัดส่ง” (จากเดิมที่กำหนดเฉพาะ จัดให้ได้มา และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า) รวมเป็น “ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง จำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า” เพื่อให้ กฟน. มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

(1) ให้มีอำนาจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ (จากเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้) โดยเป็นการผลิตไฟฟ้า ณ จุดใช้งานของผู้ใช้ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน (2) ให้มีอำนาจจัดส่งและประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จากเดิม ใช้คำว่า “ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้า”) เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550

ข้อ 2 ดำเนินธุรกิจและกิจการอื่นใด โดยสามารถนำเทคโนโลยี อุปกรณ์ ทรัพย์สิน หรือบุคลากรที่มีอยู่นำไปเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาประเทศ เพื่อประหยัดงบประมาณ เช่น การทำแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) โครงข่ายใยแก้วนำแสง และโครงการธุรกิจจัดการพลังงาน (ESCO) เป็นต้น

2. กำหนดเพิ่มเติมให้ กฟน. มีอำนาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ทั้งในประเทศและนอกประเทศ

3. กำหนดท้องที่ที่ กฟน. เป็นผู้จำหน่ายสำหรับพลังงานไฟฟ้า และประกอบกิจการระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ได้แก่ เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และพื้นที่ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ณ วันจัดตั้งการไฟฟ้านครหลวง

4. แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากการกระทำของพนักงานในการสร้างและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยให้ กฟน. ใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังริมทรัพย์เท่าที่เสียหาย (จากเดิมที่กำหนดให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย)

5. แก้ไขเพิ่มเติมวงเงินการกู้ยืมเงินที่ กฟน. จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนการดำเนินการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุน จาก “จำนวนเงินเกินคราวละ 40 ล้านบาท” เป็น “จำนวนเงินเกินคราวละ 100 ล้านบาท”

“การแก้ไข พ.ร.บ.การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501 นี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์กับการไฟฟ้านครหลวงในการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไปได้” น.ส.รัชดา ระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 เม.ย. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top