กรมบัญชีกลาง เผยครึ่งปีงบ 65 เบิกจ่ายแล้ว 51.29% สูงกว่าปีงบก่อน 4.08%

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในช่วง 2 ไตรมาสแรก (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) มีจำนวน 1,589,924 ล้านบาท คิดเป็น 51.29% ของวงเงินงบประมาณ 3,100,000 ล้านบาท จำแนกเป็น รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 188,038 ล้านบาท คิดเป็น 31.10% ของวงเงินงบประมาณ 604,687 ล้านบาท รายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,401,886 ล้านบาท คิดเป็น 56.18% ของวงเงินงบประมาณ 2,495,313 ล้านบาท สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 133,145 ล้านบาท คิดเป็น 56.44% ของวงเงินงบประมาณ 235,908 ล้านบาท โดยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็น 4.08%

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เม็ดเงินกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว โดยจัดทีมคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งส่วนกลางและคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อสนับสนุนหน่วยรับงบประมาณทุกแห่ง ให้ดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการก่อหนี้ การบริหารสัญญาโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งการกระตุ้นการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top