สสว.-หอการค้าไทย-ม.หอการค้าฯจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่สู่ Next Normal

นายวีระพงศ์พ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 ว่าด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้เกิดการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเร็วมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตยุคใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากโรคระบาดโควิด-19 หรือ New Normal ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทจึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยีให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด หรือ Mind Set เพื่อพัฒนาทักษะใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และบริการให้มากขึ้น หรือเป็นรูปแบบบริการบน Platform ในรูปแบบ Business Model รูปแบบใหม่ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ปรับเปลี่ยนธุรกิจโดยการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์กับการตลาด เช่น อาหารเทรนด์สุขภาพ ชุดอาหารพร้อมปรุง อาหารพร้อมทาน กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ปรับเปลี่ยนสู่ Digital Healthcare, Cloud Healthcare ,Telemedicine เป็นต้น

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สสว. จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ปี 2565 โดยร่วมกับ หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนพัฒนาวิธีคิดและแนวทาง การดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal

“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal จะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 54 บริษัท จากทั่วประเทศ ทั้งเชิงวิชาการ สู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement ตลอดจนการปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้สามารถขายสินค้าบน platform โดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในสาขาต่างๆ แนะนำตลอดจบโครงการ อีกทั้ง จะมีโอกาสได้ Business Matching กับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ เพื่อทำให้เป็นผู้ประกอบการ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบและสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ” นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 เม.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top