ครม.อนุมัติงบกลาง 937 ลบ.ให้ ตร.จ่ายหนี้ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานให้ THAI

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 937 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พร้อมอนุมัติให้ ตร.ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในกรอบวงเงิน 937 ล้านบาท

ทั้งนี้เนื่องจาก ตร.ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยานจำนวนเงิน 949 ล้านบาท แต่ ตร.โดยกองบินตำรวจได้บริหารสัญญากับ บมจ.การบินไทย (THAI) เกินกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน 937 ล้านบาท ซึ่งเป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ในเบื้องต้น ตร. โดยกองบินตำรวจ ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชำระหนี้รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยานปีงบประมาณ 2563 จำนวนเงิน 975 ล้านบาท แต่ได้เจรจาต่อรองภาระหนี้ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้บริหารแผนของ THAI เรียบร้อยแล้ว สรุปยอดเงินที่กองบินตำรวจได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เกินกว่าวงเงินงบประมาณ 2563 เงินต้นรวมดอกเบี้ย ณ วันที่ 2 ธ.ค.64 จำนวนเงิน 937 ล้านบาท โดย ตร.ต้องดำเนินการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.65 ตามผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารแผนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเพิ่มขึ้น

โดย THAI ระบุว่า หาก ตร.ชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลรวมจำนวนเงิน 937 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ จนครบถ้วน ภายในวันที่ 30 เม.ย.65 แล้ว บริษัทฯ จะไม่ติดใจเรียกร้องให้ ตร.ชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลในส่วนที่เหลืออีกต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 เม.ย. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top