คกก.สอบข้อเท็จจริงฯเผยกำแพง Service Hall ที่ดอนเมืองพังไม่กระทบโครงสร้างหลัก

รายงานข่าวจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ตามที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall ท่าอากาศยานดอนเมืองพังถล่ม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 โดยมี นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) AOT เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยได้รับทราบผลการพิจารณาของคณะทำงานสนับสนุนด้านวิศวกรรมและมาตรฐานการก่อสร้าง โดยมี รองศาสตราจารย์เอนก ศิริพานิชกร จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นประธานคณะทำงานฯ นำเสนอรายงานการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสาเหตุความเสียหายของอาคาร Service Hall ซึ่งทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารทางวิศวกรรม พร้อมด้วยการจัดทำ As-Built Model ของโครงสร้างอาคาร Service Hall โดยวิธีการ 3D-Scanner

โดยในเบื้องต้นพบว่าไม่เกิดความเสียหายกับโครงสร้างหลักของอาคาร Service Hall และได้ให้ความเห็นถึงแนวทางการรื้อถอนโครงสร้างที่เสียหายของอาคาร Service Hall

ทั้งนี้ รายงานสรุปสาเหตุความเสียหายจะนำส่งให้กับทางคณะทำงานฯ ต่อไปภายใน 1 สัปดาห์

และคณะทำงานสนับสนุนด้านกฎหมายและนิติกรรมสัญญา โดยมี นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) ทอท. เป็นประธานคณะทำงานฯ โดยมีการประชุมเมื่อวันที่ 22 และ 28 เมษายน 2565 คณะทำงานฯได้ทำการตรวจสอบกระบวนการออกแบบ ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้สำรวจประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร ซึ่งมีการออกแบบเสริมความแข็งแรงเสาเข็มฐานรากและระบบการเชื่อมต่ออาคารเดิมให้มีความมั่นคงแข็งแรง

และในปัจจุบันอาคารยังอยู่ในช่วงรับประกันผลงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้างที่จะต้องดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องจนกว่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อย นอกจากนี้คณะทำงานฯได้ทำการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามที่มีข้อสงสัยของสื่อ โดยพบว่า ทอท.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 และกระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้บริษัทที่เสนอราคาต่ำที่สุดแต่ไม่มาลงนามในสัญญาจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564

สำหรับอาคาร Service Hall ปัจจุบันยังไม่เปิดให้บริการ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่กระทบต่อการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมืองที่ยังคงเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ และ ทอท. ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการของประชาชนต่อไป โดยคณะกรรมการฯ จะสรุปผลการตรวจสอบทั้งหมด เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ภายในกำหนดเวลาต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 เม.ย. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top