กทม.เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำครอบคลุมพื้นที่ 7 จุดเสี่ยง-18 จุดเฝ้าระวัง

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมรายงานว่า ปี 65 กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 9 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม จำนวน 48 จุด

ปัจจุบัน สำนักการระบายน้ำมีแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 65 จำนวน 32 โครงการ ซึ่งครอบคลุมจุดเสี่ยงน้ำท่วมจำนวน 7 จุด และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมจำนวน 18 จุด ประกอบด้วย

– งานท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ (Pipe Jacking) จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39 และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์

– งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ/รางระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 1. งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ถนนราชวิถีช่วงจากแยกการเรือนถึง เชิงสะพานกรุงธน (2 ฝั่ง) และปรับปรุงบ่อสูบน้ำบริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม ตอนแม่น้ำเจ้าพระยา 2. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนสวนพลูช่วงซอยสวนพลู 6 ถึงแยกเทคนิคกรุงเทพ (2 ฝั่ง) 3. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเพชรเกษม ช่วงหน้าเดอะมอลล์บางแคถึงคลองราชมนตรี (2 ฝั่ง) 4. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ช่วงจากคลองบางจากถึงคลองบางขี้แก้ง (2 ฝั่ง)

5. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาสงเคราะห์ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญและถนนประชาสุข ช่วงจากคลองนาซองถึงคลองห้วยขวาง (2 ฝั่ง) 6. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนพัฒนาการ ช่วงแยกพัฒนาการถึงคลองลาว (2 ฝั่ง) 7. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอิสรภาพ ช่วงหน้าตลาดพรานนก ถึงซอยอิสรภาพ 44 และ 8. งานก่อสร้างท่อลอดระบายน้ำถนนเพชรบุรี ช่วงบ่อสูบน้ำข้างสถานทูตอินโดนีเซีย

– โครงการแก้มลิง/ธนาคารน้ำ (Water Bank) จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1. งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์วัฒนา 2. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี และ 3. งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณสะพานต่างระดับถนนศรีนครินทร์กับถนนกรุงเทพกรีฑา

– โครงการบ่อสูบน้ำ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึง สนามบินดอนเมือง 2. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึง ซอยระนอง 1 3. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

4. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา 5. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนประชาสุข ตอนคลองขวางนาชอง 6. งานปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ 4 ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง 7. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 40 8. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 49 9. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 55 และ 10. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71

-โครงการสถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง 2. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก 3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต 4. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองขรัวตาแก่น

5. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองกรวย 6. งานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองห้าเจดีย์ ประตูระบายน้ำคลองวัดใหม่ยายนุ้ย 1 และ 3 (2 ฝั่ง) 7. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางสะแก ตอนถนนตากสิน และ 8. งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางค้อตอนถนนวุฒากาศ

– โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับความคืบหน้าการทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ การขุดลอกคู-คลองและเปิดทางน้ำไหล ของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 65) การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ความยาวทั้งหมด 6,196,470 เมตร แผนดำเนินการ 3,030,745 เมตร ผลงานที่ทำได้ 1,776,590 เมตร คิดเป็น 58.61%

ส่วนการขุดลอกคู-คลอง ความยาวทั้งหมด 2,631,354 เมตร แผนดำเนินการ 398,583 เมตร ผลงานที่ทำได้ 221,026 เมตร คิดเป็น 77.78% และเปิดทางน้ำไหล ความยาวทั้งหมด 2,631,354 เมตร แผนดำเนินการ 1,602,343 เมตร ผลงานที่ทำได้ 1,153,364 เมตร คิดเป็น 71.98%

รองปลัดกทม. ยังมอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ ติดตามผลการดำเนินการของแต่ละโครงการอย่างต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำ บริเวณโครงการก่อสร้างแนวคูน้ำถนนวิภาวดีรังสิต และโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำ โดยให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มีการก่อสร้างเพิ่มเติม และเตรียมรถแบคโฮในจุดที่มีการก่อสร้างเพื่อกรณีฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดที่มีการก่อสร้าง และประสานผู้รับจ้างตรวจสอบและวางแนวป้องกันเศษดินและวัสดุก่อสร้างอุดตันบ่อพักและท่อระบายน้ำ รวมทั้งให้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขต ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดเสี่ยง และจุดเฝ้าระวังที่อยู่ใกล้เคียงหน่วยเลือกตั้ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top