SMK เผยศาลล้มละลายรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแก้ปัญหาหนี้สินไหมประกันโควิด

บมจ.สินมั่นคงประภันกัย (SMK) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ความยินยอมให้บริษัทยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยบริษัทได้ยื่นไปเมื่อวันที่ 17 พ.ค.ที่านมา

สาระสำคัญ คือ บริษัทเสนอตัวเป็นผู้จัดทำแผนฯ ซึ่งมีแนวทางเบื้องต้นคือ การหาแหล่งเงินทุนใหม่และปรับโครงสร้างทุน โดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่เพื่อนำมาใช้ในการชำระหนี้ และ/หรือเพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ,การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน นอกจากนั้น จะศึกษาและจัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุนรกิจประกันภัยห้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฟื้นฟูกิจการครั้งนี้ เพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการที่กฎหมายรองรับและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงการให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรรมธรรม์ประกันภัยต่าง ๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันขนส่งทางทะเล โดยบริษัทจะดูแลค่าสินไหมทดแทนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ และชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามทางการค้าปกติ

ล่าสุด ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯแล้ว โดยศาลล้มละลายกลางได้กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 ส.ค.65

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top