พาณิชย์ ย้ำผู้ส่งออกรักษาคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นข้าวไทย

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำชับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้กำกับดูแลการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 โดยผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยในตลาดโลก

ทั้งนี้ กรมฯ จะจัดให้มีการสุ่มตรวจเอกสารประกอบการส่งออกข้าวไทยเป็นระยะๆ เพื่อกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นอีกทางหนึ่งด้วย

ตั้งแต่ปี 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตให้ส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร และให้มีการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐานข้าวโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ภาครัฐมอบหมายหรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายจะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทยในตลาดโลก

ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าวไทย กรมฯ ได้ทบทวนปรับปรุงระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งออกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าข้าวเป็นระยะๆ โดยมีการปรับลดเอกสารหลักฐานและขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าว รวมทั้งการนำนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ซึ่งปัจจุบันผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวและยื่นขอใบอนุญาตส่งออกข้าวผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นด้วยตนเอง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top