ครม.พิจารณาระเบียบนำเข้าน้ำมันปาล์ม/ชดเชยดอกเบี้ยชาวไร่อ้อย/คลังรายงานหนี้สาธารณะ

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งเป็นการเลื่อนกำหนดการประชุมเร็วขึ้นจากปกติทุกวันอังคาร เนื่องจากช่วงวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย.65 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ครม. มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

กระทรวงพาณิชย์ ขอความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันในเมล็ดปาล์ม เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. …

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับบริหารจัดการแหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2567 พร้อมร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน 4 เรื่อง (1) โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (2) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ จังหวัดสุรินทร์ (3) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง จังหวัดสุรินทร์ และ (4) โครงการฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กระทรวงการต่างประเทศ ขอความเห็นชอบร่างกรอบการเจรจากรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (Partnership and Cooperation Framework Agreement : PCA) และร่างเอกสารผลลัพธ์การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความเห็นชอบการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด สมัยที่ 15, การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา รอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตราย และสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 10 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน สมัยที่ 10 ในรูปแบบ face-to-face

กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟิก ว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 (การศึกษา 2030) ครั้งที่ 2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร

นอกจากนี้ ครม.ยังมีวาระเพื่อทราบ ได้แก่ กระทรวงการคลัง รายงานตัวเลขสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งสำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) รายงานหนี้สาธารณะ ณ เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 9.95 ล้านล้านบาท คิดเป็น 60.58% ต่อจีดีพี

กระทรวงสาธารณสุข รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 65)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top