SO ร่วมเป็น Node Validator ยันลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล 3.96 ลบ.ไม่กระทบงบการเงินฯ

บมจ.สยามราชธานี (SO) ได้ลงนามในข้อตกลง Memorandum of Understanding (MOU) เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator) ในระบบการตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชน (Blockchain) ของ Bitkub กับ บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ทั้งนี้ บริษัทลงนามเป็น Node Validator ในลักษณะ Sharing Node ซึ่งไม่จำเป็นต้องลงทุนเหรียญ KUB Coin เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตามในข้อตกลงมีเพียงเงื่อนไขให้นำฝาก KUB Coin ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการเป็น Node Validator ในช่วงปีก่อนหน้านี้ โดยไม่ได้ลงทุนซื้อเหรียญเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มี.ค.65 บริษัทมีสินทรัพย์ดิจิทัลรวม 3.96 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 0.2% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม บริษัทรับรู้รายการสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยวิธีราคาทุน เพราะฉะนั้นการผันผวนของราคาเหรียญในปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่มูลค่าของเหรียญลดลงอย่างมากก็จะส่งผลให้เกิดการด้อยค่าของมูลค่าสินทรัพย์ไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ซึ่งไม่ส่งผลต่อฐานะการเงินและการดำเนินการของบริษัท

บริษัท มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมีการหาโอกาสทางธุรกิจบนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top