Bitkub ประกาศถอนเหรียญ LTC ซึ่งเป็น privacy coin ออกจากกระดานเทรด

Bitkub ประกาศถอนเหรียญ LTC ออกจากกระดานเทรด เนื่องจาก LTC ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) โดยจะยุติการให้บริการฝากและซื้อเหรียญ LTC ภาวะตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 23 มิ.ย.65 และจะยุติการให้บริการถอนเหรียญ LTC ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ของวันที่ 25 ก.ค.65

ก่อนหน้านี้ในวันที่ 16 มิ.ย. Bitkub ได้ขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist) บนสัญลักษณ์ของเหรียญ LTC

Bitkub ประกาศว่า เนื่องด้วยเครือข่าย Litecoin ได้เพิ่มตัวเลือกการทำธุรกรรมฝากถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ผ่าน Mimblewimble Extension Blocks (MWEB) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ทำธุรกรรมสามารถปกปิดข้อมูลธุรกรรม ได้แก่ ที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) และจำนวนเหรียญที่โอนในธุรกรรม การเพิ่มตัวเลือกดังกล่าวทำให้ Litecoin (LTC) ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) อันมีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 4/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14) (รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศจาก ก.ล.ต.)

ด้วยบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ประสงค์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้พิจารณา เพิกถอนเหรียญ LTC โดยใช้ MWEB บนเครือข่าย Litecoin และ ระหว่างการดำเนินการเพิกถอนจะไม่รองรับการฝากในรูปแบบ MWEB ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก feature ดังกล่าว มีคุณสมบัติขัดกับประกาศหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้างต้นได้กำหนดไว้ และจะดำเนินการเพิกถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาการดำเนินการดังกล่าวด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง เพื่อให้การเพิกถอน (Delist) เหรียญ Litecoin (LTC) ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดเตรียมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ลูกค้าพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ และปฏิบัติตามด้วยความรอบคอบ รวมถึงพิจารณาดำเนินการถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ของท่านที่คงค้างอยู่ออกจากระบบก่อนการปิดระบบถอนเหรียญ Litecoin (LTC) ถาวร

อนึ่ง วันนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ว่า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าข่ายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) มาให้บริการแก่ผู้ลงทุน จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการให้บริการ privacy coin อยู่ ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top