ก.ล.ต.เปิด SEC Open Data Services ศูนย์รวมข้อมูลตลาดทุนเข้าถึงง่ายใช้ได้จริง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวบริการ “SEC Open Data Services” ศูนย์รวมข้อมูลเปิดตลาดทุนที่ครบถ้วน ครอบคลุมข้อมูลภาพรวมในตลาดทุน ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์การลงทุน ข้อมูลภาพรวมผู้ลงทุน ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุนที่ ก.ล.ต. มีอยู่ พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเปิดอื่น โดยเน้นตอบโจทย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่งยืน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. ปักธงการเป็น “Open and connected government” ขานรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างบริการที่ไร้รอยต่อ (seamless) เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ (Open Data) ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนานวัตกรรมต่อยอดได้

ก.ล.ต. จึงได้พัฒนาบริการ “SEC Open Data Services” หรือ ศูนย์รวมข้อมูลเปิดตลาดทุน โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบนเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/secopendata ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง สถาบันการศึกษา นักวิจัย นักพัฒนาระบบ ผู้ประกอบธุรกิจ และผู้ลงทุน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้จริง เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริการ “SEC Open Data Services” ได้ออกแบบโดยเน้นการตอบโจทย์ประสบการณ์ที่ดี ประกอบด้วย

– Visualization: นำเสนอข้อมูลตัวเลขสำคัญและสถิติภาพรวมด้วยภาพที่เข้าใจง่าย

– Machine Readable: จัดทำชุดข้อมูลในรูปแบบที่พร้อมสำหรับนำไปใช้ต่อยอด ทั้ง data table สำหรับงานวิเคราะห์วิจัย และ API สำหรับนักพัฒนาระบบที่เปิดให้เชื่อมต่อไปพัฒนานวัตกรรมต่อยอดได้

– Searchable: ค้นหาชุดข้อมูลจากคำสำคัญ (keyword) ได้

– Single window: ศูนย์รวมในการเข้าถึงข้อมูลเปิดที่ ก.ล.ต. ถือครองทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน สินทรัพย์ดิจิทัล ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุน และข้อมูลภาพรวมผู้ลงทุน พร้อมทั้งจุดเชื่อมไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์การลงทุนออกใหม่ เครื่องมือค้นหาและบริการด้านข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

“ก.ล.ต. ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนที่ได้ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำ ทำให้ ก.ล.ต. นำมาพัฒนาการให้บริการดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการดิจิทัลของ ก.ล.ต. (SEC Digital Services) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ยังได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่ง ก.ล.ต. จะนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นกับทุกภาคส่วนต่อไป” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top