พาณิชย์ เผย พ.ค.65 มีธุรกิจจัดตั้งใหม่ 5,917 ราย เลิกกิจการ 1,102 ราย

นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย สถิติการจดทะเบียนธุรกิจในเดือน พ.ค.65 ประกอบด้วย

– ธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศจำนวน 5,917 ราย เพิ่มขึ้น 6% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มี 5,568 ราย และเพิ่มขึ้น 541 ราย จากเดือนก่อนหน้า หรือคิดเป็น 10% ส่วนมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 14,357.13 ล้านบาท ลดลง 33% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มีทุนจดทะเบียน 21,513 ล้านบาท

สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 543 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำนวน 382 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหารจำนวน 225 ราย คิดเป็น 4%

ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 4,111 ราย คิดเป็น 69.48% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 1,726 ราย คิดเป็น 29.17% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 69 ราย คิดเป็น 1.17% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 11 ราย คิดเป็น 0.18% ตามลำดับ

– ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการ 1,102 ราย เพิ่มขึ้น 39% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มี 792 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการจำนวน 3,760.77 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 141 ราย คิดเป็น 13% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 52 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 36 ราย คิดเป็น 3%

ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 819 ราย คิดเป็น 74.32% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5 ล้านบาท จำนวน 233 ราย คิดเป็น 21.14% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 42 ราย คิดเป็น 3.81% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 8 ราย คิดเป็น 0.73% ตามลำดับ

– ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ วันที่ 31 พ.ค. 65 ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 837,840 ราย มูลค่าทุน 20.03 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 202,250 ราย คิดเป็น 24.14% บริษัทจำกัด จำนวน 634,245 ราย คิดเป็น 75.70% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,345 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 496,968 ราย คิดเป็น 59.32% รวมมูลค่าทุน 0.43 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.15% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 249,016 ราย คิดเป็น 29.72% รวมมูลค่าทุน 0.84 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4.19% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 74,998 ราย คิดเป็น 8.95% รวมมูลค่าทุน 2.06 ล้านล้านบาทคิดเป็น 10.28% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 16,858 ราย คิดเป็น 2.01% รวมมูลค่าทุน 16.70 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.38% ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top