JAS เล็งนำเงินขาย TTTBB-JASIF ใช้หนี้บางส่วน-ทุนหมุนเวียน แบ่งลงทุนธุรกิจอื่น

บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริบริษัทย่อยและกิจการเกี่ยวข้องของบริษัท คือ บมจ.ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) และ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ให้แก่ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 32,420 ล้านบาท

ภายหลังการทำธุรกรรม TTTBB, บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จำกัด (TTTI) , บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด (INC) , บริษัท ทรี บี บี จำกัด (3BB) และ JASIF จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ

JAS เผยว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทาง การดำเนินธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทภายหลังการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมจำหน่ายหน่วยลงทุนเป็นผลสำเร็จ

สำหรับเงินที่ได้จากการธุรกรรมการจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้จะจัดออกเป็น 3 ส่วนคือ

1.เงินที่ต้องสำรองเพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ (escrow) ,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและภาษี

2. ชำระหนี้สินบางส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อยอื่นๆ

3. เงินที่จะจัดสรรเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ การลงทุนที่เหมาะสมเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาท

โดยเงินส่วนที่เหลือคือประมาณ 19,320 ล้านบาท หากจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ก.ค. 65)

Tags: , , , , ,
Back to Top