บัญชีกลาง ซักซ้อมความเข้าใจจัดซื้อจัดจ้างในช่วงพิจารณางบปี 66

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

กรมฯ จึงได้แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ซ้อมความเข้าใจให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

“การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 นั้น ก็ต่อเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้พิจารณาร่างฯ รายหน่วยงาน และมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้ว ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2”

น.ส.กุลยา กล่าว

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐ ได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 11 หมายความถึง เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณดังกล่าวแล้ว โดยให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 65)

Tags: , ,
Back to Top