สธ. ยกระดับหน่วยบริการดูแลสุขภาพภาครัฐและเอกชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม โดยวันนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ

1. การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการอาชีวเวชกรรม

2. การกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย การบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับงาน ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งการวินิจฉัยสาเหตุของโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน

3. การขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการ โดยกำหนดให้หน่วยบริการฯ ขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ซึ่งหน่วยบริการจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามที่กำหนด และประเมินมาตรฐานทุกๆ 3 ปี

“หลักการทั้ง 3 อนุบัญญัติดังกล่าว จะนำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการดูแลเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มคนวัยทำงาน ให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมอบให้กรมควบคุมโรคจะจัดทำคู่มือ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยบริการ” ผู้ช่วย รมต.ประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวว่า ในที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอนุกรรมการด้านต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 27 ฉบับ ให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ขณะนี้มีอนุบัญญัติที่มีผลใช้บังคับแล้ว จำนวน 10 ฉบับ

อีกทั้งได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (พ.ศ. 2564 – 2580) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนไปดำเนินการต่อไป

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ค. 65)

Tags: ,
Back to Top